Wydawca treści Wydawca treści

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe

Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe to obszary krajobrazu naturalnego, które wyróżniają się walorami widokowymi lub estetycznymi i z tych względów zostały poddane ochronie.

Właśnie takim wyjątkowym terenem jest Park Słowiański, którego całość zespołu zlokalizowana jest w granicach miasta i gminy Szprotawa i swoim zasięgiem obejmuje 85,74 ha. Powierzchnia terenu w większości porośnięta jest przez grąd o typowej dla tego gatunku strukturze, z wielowiekowymi dąbrowami na czele. Występuje tam również kilkadziesiąt dębów szypułkowych i bezszypułkowych, a kilka z nich uznane jest jako pomniki przyrody.

W skład zespołu wchodzą również wartościowe pod względem przyrodniczym starorzecza, mokradła, bajora i źródliska, które są środowiskiem życia typowych dla takiego środowiska roślin i zwierząt.

Teren wyróżnia się również dzięki olsom bagiennym, które porastają żyzne siedliska o wysokim poziomie wody stojącej. Z cennych zwierząt można spotkać tu żółwia błotnego czy traszkę zwyczajną, które reprezentują gatunki chronione. Obszar jest bogaty w występowanie ptaków, których naliczono tutaj aż 90 gatunków, wśród nich wiele objętych jest ptasią dyrektywą, należą do nich: dzięcioł zielonosiwy, czarny i pstry średni, jarzębatka, muchołówka białoszyja i dzierzba gąsiorek.

Przy odrobinie szczęścia na terenie parku Słowiańskiego można spotkać żółwia błotnego, będącego ściśle chronionym gatunkiem gada. Fot.  Florian Andronache/Fotolia

Krajobraz Parku Słowiańskiego kształtowany jest również przez płynącą tam rzekę Bóbr, która na odcinku Zespołu została zaliczona do rzek górskich.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Potok Sucha
Zespół został wyznaczony uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Potok Su-cha„ (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1422).
Zgodnie z uchwałą, celem funkcjonowania zespołu jest ochrona szczególnie cennego przełomu potoku o walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.
Obiekt zajmuje powierzchnię zaledwie 2,87 ha (obejmuje koryto cieku) poza gruntami Nadleśnictwa, ale w ich bezpośrednim sąsiedztwie – ciek wodny płynący przez kompleksy leśne w zarządzie Nadleśnictwa.


Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Potok Sucha (fot. T. Figarski)